ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τελευταία ενημέρωση: 26.05.2020

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Βασίλη Τριανταφύλλου («Εταιρεία», «εμείς», «μας», «εμάς») στο virtualmount.com (ο «ιστότοπος») προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο παρέχονται με καλή πίστη, ωστόσο δεν παρέχεται καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, επάρκεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν επέλθει, ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστότοπού μας. Κάθε αποδέκτης των υπηρεσιών μας συμφωνεί ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ρητώς, οριστικώς και αμετακλήτως με τους παρακάτω γενικούς όρους.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή περιεχόμενο που ανήκει ή προέρχεται από τρίτους ή συνδέσμους προς ιστότοπους και άλλες λοιπές λειτουργίες. Τέτοιοι εξωτερικοί σύνδεσμοι δεν διερευνώνται, δεν παρακολουθούνται ή δεν ελέγχονται για ακρίβεια, επάρκεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή πληρότητα από εμάς και εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του χρήστη να ελέγξει τα ανωτέρω, εφόσον το επιθυμεί.

 

ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Ενώ έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ληφθεί από αξιόπιστες και ενημερωμένες πηγές (οδηγούς βουνών, κ.λ.π.), ο Βασίλειος Τριανταφύλλου δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγύηση πληρότητας, ακρίβειας, επικαιρότητας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

 

Σε καμία περίπτωση ο Βασίλειος Τριανταφύλλου ή οι συνεργάτες, πράκτορες ή υπάλληλοί του δεν θα είναι υπεύθυνοι για εσάς ή οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε απόφαση, η οποία έχει ληφθεί ή για ενέργειες στις οποίες προέβη και οι οποίες βασίζονται σε πληροφορίες και δεδομένα που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική ή παρόμοια ζημία που θα υποστεί ο ίδιος ή άλλοι, ακόμη και αν έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και κινδύνων.

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα τρίτων που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα και λογότυπα των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σε περίπτωση που έχετε σχόλια, αιτήματα τεχνικής υποστήριξης ή οποιαδήποτε άλλη απορία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ενότητα “Επικοινωνία”.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Περαιτέρω, από την 25.05.2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος εισάγει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός»). Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψίστης σημασίας για τον Βασίλειο Τριανταφύλλου. Ως εκ τούτου, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και όπου αυτό απαιτείται και επιτρέπεται.