Αναρριχητικό Πεδίο Σπηλιά A Muerte Αγιοφάραγγο

Εναέριο 360 κοντά στο πεδίο.

3D Απεικονισμένη του αναρριχητικού πεδίου.

Χάρτης προσέγγισης του πεδίου.